ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
103154
 • ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
103057
 • บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
 • ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
103665
 • บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
 • ประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
103667
 • บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคัดกรองเบาหวาน
103668
 • บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
 • เวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูกประจำปี 2557
102183
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102184
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102185
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102186
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102187
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102188
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102181
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
102182
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
97008
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96213
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
97010
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่จัดอบรม
96214
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผุ้สูงอายุ
97012
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96215
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่จัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อำเภอบ่อทอง ปี 2557
97013
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่จัดโครงการอบรมอาชีพ
97014
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการให้คำปรึกษา/แนะนำ
57541
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
93003
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
97015
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
57543
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมโครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก -เวทีวิทยากรกระบวนการสานสายใยรักแลกเปลี่ยนเรียนรู้
57544
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • การประชุมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินงานในพื้นที่
57545
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เวทีพ่อแม่
66611
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประกวด วาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ เรียงความ เรื่อง "นมแม่"
96817
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96818
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96820
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
98622
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมแผนโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๕๘
96822
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96839
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
96849
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่อบรมอสม.
96876
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • บริการสถานที่อบรมอสม.
99052
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • บริการสื่อมัลติมีเดีย / คาราโอเกะ
98618
 • กิจกรรมลดจ่ายได้เพิ่ม
 • กิจกรรมลดจ่ายได้เพิ่ม
98614
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายพันธุ์พืช
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการขยายพันธุ์พืช
97377
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97379
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97380
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97381
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97382
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97383
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97384
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97385
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97386
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97387
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97369
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97370
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97371
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97372
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97373
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97374
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97376
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2557
97367
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันโรคในเด็ก ๐ - ๖ ปี
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันโรคในเด็ก ๐ - ๖ ปี
97365
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการออมและรู้จักวางแผนรายรับรายจ่าย
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการออมและรู้จักวางแผนรายรับรายจ่าย
97353
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสังคมผู้สูงวัย
96776
 • กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ทำของชำร่วยงานแต่ง
 • วิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ทำของชำร่วยงานแต่ง
96738
 • กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันภัยสังคม
 • กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันภัยสังคม
96727
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสานสัมพันธ์ลูกรักด้วยกิจกรรมเล่า อ่าน เล่น
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสานสัมพันธ์ลูกรักด้วยกิจกรรมเล่า อ่าน เล่น
69733
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารว่าง
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารว่าง
96719
 • กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม(ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ประเพณีเลี้ยงพระเพลในโอกาสต่างๆ)
 • กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม(ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ประเพณีเลี้ยงพระเพลในโอกาสต่างๆ)
70194
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
94311
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗
95753
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ ๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
92871
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ ๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
94701
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ 4 เดือน มีนาคม 2557
96216
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ 5 เดือนมิถุนายน 2557
91781
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๗
95749
 • การประกวดแม่ลูกสุขภาพดีเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี๒๕๕๗
 • การประกวดแม่ลูกสุขภาพดีเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี๒๕๕๗
95740
 • กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗
 • กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวาย พระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗
92857
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
94696
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ 4 เดือน มีนาคม ๒๕๕๗
91780
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๗
95218
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557
95305
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
94055
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
70191
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
95301
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงวัย
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
95215
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
95202
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน
95125
 • กิจกรรมใจถึงใจผู้สูงวัยสานใยรัก
 • กิจกรรมใจถึงใจผู้สูงวัยสานใยรัก
95047
 • กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
 • คน ๓ วัย ร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
94751
 • กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน
 • กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน
94712
 • กิจกรรมศึกษาดูงานครอบครัวสัมพันธ์
 • กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
94689
 • การอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
94684
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องใส่ใจอนามัยลูกรัก
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องใส่ใจอนามัยลูกรัก
71978
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 2
85399
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 3
91104
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 4
91603
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 5
91606
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 6
70018
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 1
94257
 • การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลบุตรหลาน
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องเพิ่มทักษะในการดูแลบุตรหลาน
93895
 • กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมารยาทไทย (กราบบุพการี 3 ครั้ง)
 • กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมารยาทไทย (กราบบุพการี 3 ครั้ง)
93894
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการลูกรักตัวตนของหนูต้องช่วยส่งเสริม
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการลูกรักตัวตนของหนูต้องช่วยส่งเสริม
93893
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในชุมชน
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในชุมชน
70207
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน ๓ วัยในชุมชน ด้านคณิตศาสตร์ผ่านเกม A-MATH ครั้งที่ ๑
70218
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน 3 วัย ในชุมชนด้านไอที ครั้งที่ 1
93584
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน 3 วัย ในชุมชนด้านไอที ครั้งที่ 2
93587
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน ๓ วัยในชุมชน ด้านคณิตศาสตร์ผ่านเกม A-MATH ครั้งที่ 3
91788
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน ๓ วัยในชุมชน ด้านคณิตศาสตร์ผ่านเกม A-MATH ครั้งที่ 2
93580
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจักสานตะกร้าเชือกมัดฟาง
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจักสานตะกร้ามัดฟาง
93557
 • กิจกรรมส่งเสริมการออมในชุมชน
 • กิจกรรมส่งเสริมการออม
92906
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยของดีพื้นถิ่นที่ไม่ควรลืม
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยของดีพื้นถิ่นที่ไม่ควรลืม
93460
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและการคิดต้นทุนอาชีพ
 • การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและการคิดต้นทุนอาชีพ
92909
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๗
92862
 • กิจกรรมผู้สูงวัยร่วมใจสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • กิจกรรมผู้สูงวัยร่วมใจสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
92845
 • กิจกรรมเด็กไทยสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
 • กิจกรรมเด็กไทยสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
92804
 • กิจกรรมเกทบอลกราวด์กอล์ฟ กีฬาทางเลือกใหม่
 • กิจกรรมเกทบอล กราวด์กอล์ฟ กีฬาทางเลือกใหม่
91612
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๕ วัดในตำบลธาตุทอง ปี2557
 • กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ปี ๒๕๕๗
69670
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
70016
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย
69650
 • กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
72776
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
70256
 • กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556
 • กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556
70017
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ปี๒๕๕๗
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเด็กและวันปีใหม่ ปี2557
40219
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
44970
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
38219
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
52784
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
36774
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
37877
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
38781
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
41351
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
41357
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *การประกวดสุดยอดคุณแม่และการอบรมเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก
37166
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
40215
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
40216
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมตำบลนมแม่
40765
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
35679
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
44968
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38218
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
52783
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
36773
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
39534
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
37876
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
41349
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38909
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
37165
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
40214
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
40751
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38216
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
36770
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • เครื่องเล่นเด็ก
41347
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
38905
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
40195
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
40747
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
37170
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • เครื่องเล่นเด็ก
44966
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
44951
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๘ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๖
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๘ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๖
44949
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
44942
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำของเล่นสำหรับเด็ก ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำของเล่นสำหรับเด็ก ๐-๖ ปี
44940
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัย แม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖
41335
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
41327
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๔ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๔ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ปี ๒๕๕๖
41312
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน
41292
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเด็ก
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเด็ก
41253
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กวัย ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กวัย ๐-๖ ปี
41252
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๖ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๖ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
41250
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๕ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๕ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕
40757
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคกลาง รุ่นที่ ๒
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคกลาง รุ่นที่ ๒
40744
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๖ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่สอนการทำพวงมาลัยบ่าวสาว
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๖ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่สอนการทำพวงมาลัยบ่าวสาว
40743
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๖
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๖
40738
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยในชุมชนตำบลธาตุทอง
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยในชุมชนตำบลธาตุทอง
40736
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเล่า อ่าน เล่น กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเล่า อ่าน เล่น กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี
40727
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน
40718
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ ๒
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ ๒
40716
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาถึง
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาถึง
40524
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔
40523
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
40227
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมกฎหมายน่ารู้ ครองคู่ ครองเรือน
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมกฎหมายน่ารู้ ครองคู่ ครองเรือน
40225
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย
36772
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
39533
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
38906
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
40213
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
40113
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง
40063
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
40062
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๕
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๕
40003
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายน่ารู้และสวัสดิการชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายน่ารู้และสวัสดิการชุมชน
39532
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
39433
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านงานประดิษฐ์ เย็บปักถักร้อย
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านงานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย
39432
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสนุกคิดส์กับไอทีและเสริมทักษะการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสนุกคิดส์กับไอทีและเสริมทักษะการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน
39431
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านเสริมสวยสตรี
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านเสริมสวยสตรี
39426
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
39402
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๕ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๕ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ๐-๖ ปี
39384
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสานสายใยใจถึงใจเพื่อนผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสานสายใยใจถึงใจเพื่อนผู้สูงวัย
39356
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยในชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยในชุมชน
38780
 • กิจกรรมผู้สูงวัย สานใยรัก ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัย สานใยรัก ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
38777
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๔
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๔
38213
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคไขข้อกระดูก
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคไขข้อกระดูก
38208
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๓
37784
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคความจำเสื่อม
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคความจำเสื่อม
37721
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๓ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๓ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒
37159
 • กิจกรรมผู้สุงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคตาและช่องปาก
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคตาและช่องปาก
37157
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑
38776
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวและชุมชน
38774
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมกีฬาคน ๓ วัยต้านภัยยาเสพติด
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมกีฬาคน ๓ วัยต้านภัยยาเสพติด
38207
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
37785
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมครอบครัวไทยใส่ใจเรื่องการออม
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมครอบครัวไทยใส่ใจเรื่องการออม
37683
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
37123
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวไทยร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวังการถูกล่อลวงในเด็กและสตรี
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวไทยร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวังการถูกล่อลวงในเด็กและสตรี
38770
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๘ กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและมารยาทไทยที่ไม่ควรลืม
 • จัดกิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๘ กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและมารยาทไทยที่ไม่ควรลืม
38768
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
38202
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๖ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๖ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓
38201
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๕ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๕ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
37682
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒
37681
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
37122
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๒ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๒ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑
37120
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรน่ารู้ หนูทำได้
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรน่ารู้ หนูทำได้
38209
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเร่งน้ำนมอยู่ไฟหลังคลอดภูมิปัญญาไทยที่ไม่ควรลืม
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเร่งน้ำนมอยู่ไฟหลังคลอดภูมิปัญญาไทยที่ไม่ควรลืม
37689
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหน้าต่างแห่งโอกาสพัฒนาการดีดีเริ่มที่พ่อแม่
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหน้าต่างแห่งโอกาสพัฒนาการดีดีเริ่มที่พ่อแม่
37125
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร
38214
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่เรื่องการบวชเรียนก่อนครองคู่
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่เรื่องการบวชเรียนก่อนครองคู่
38212
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
36421
 • กิจกรรมทางสังคมครั้งที่ ๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ปี๒๕๕๖ สอนการทำกระทงจากใบตอง
 • กิจกรรมทางสังคมครั้งที่ ๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ปี๒๕๕๖ สอนทำกระทงจากใบตอง
33667
 • กิจกรรมชุมชนครอบครัวเสริมกายใจร่วมแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด
 • กิจกรรมชุมชนครอบครัวเสริมกายใจร่วมแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด
33666
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
33476
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
33627
 • กิจกรรมสานสัมพันสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๘
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๘
33318
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายใจผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ (เรื่องผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานร่วมใจเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพย์ติดในครอบครัวและชุมชน)
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายใจผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ (เรื่องผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานร่วมใจเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพย์ติดในครอบครัวและชุมชน)
33324
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
33316
 • กิจกรรมรวมพลังคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕
 • กิจกรรมรวมพลังคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕
32416
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๕๕
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๕๕
27644
 • กิจกรรมวัยคิดส์ วัยใส ใส่ใจตนเอง
 • กิจกรรมวัยคิดส์ วัยใส ใส่ใจตนเอง

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
เวทีชี้แจงโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูกประจำปี 2557

บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและคัดกรองเบาหวาน

บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
ประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ

ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
บริการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา

บริการสถานที่ในการประชุม/จัดกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง


แสดงทั้งหมด >>

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

 

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 3
Content : 96
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10575
  เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-3816-5223

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวธาตุทอง
เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์ 0-3816-5223
โทรสาร 0-3816-5223
Email: thatthong.tgc@familylove.go.th